रेशनकार्ड धारकांक अतिरिक्त कोटा

0
622

 गोवा खबर:नागरी पुरवण आनी गिरायक तक्रार खात्यान कळीत केला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना येवजणे नुसार ऍनऍफएसए (एएव्हाय आनी पीएचएच) रेशनकार्ड धारकांक एप्रील ते जून, २०२० ह्या तीन म्हयन्याच्या कालावधी खातीर प्रत्येक व्यक्तीक दर म्हयन्याक ५ किलोग्राम अतिरिक्त कोटा निशुल्क दितले. हो अतिरिक्त कोटा ८ एप्रील २०२० सावन विनाशुल्क वितरीत करतले.