कोयराचे भांगर

0
1159
 गोवा खबर(उदय म्हांबरो):आमचो सावय वेरे, वळवय, बेतकी, केरी हो वाठार कलाकारांचो. हांगा साहित्य, नाट्य, संगीत, लोककला तर रसरसून फुलताच पुण कलात्मक बुद्धीमत्तेचोय हांगा आविष्कार पळोवंक मेळटा.
आमचो वेवसाय नाल्लांचो. आमी भाटांतल्यान नाल्ल हाडून सोलतात आनी विकतात. नाल्लांची सोडणां काथ्याउद्योग करपी कारखान्याक दितात. नाल्ल सोलतना सुळके मुळांत काथ्याचो पिठो आनी नाल्लांची चाफीं पडटात. आमचेखातीर तो कोयर. आमी हो कोयर एकठांय करून कोणाकूय भाटांत माडामुळांत घालपाक दितात. पुण कलेची जाण आशिल्ल्या खुशाली सतरकार हांच्या कुटुंबान आमच्या ह्या कोयराचे भांगर केलें.
कावंगाळ वाड्यार पावाची भट्टी चलोवन बेकरी वेवसाय करपी अनंत सतरकार सदांच आमगेर पाव घेवन येता. ताणे हो नाल्लांचो कोयर आमचेकडे मागलो. फाटलो म्हयनो देड म्हयनो अनंत सद्दां सांजेचो पाव विकून घरा वतना नाल्लांची चाफीं, कट्ट्यो, कोकोपिट (म्हळ्यार नाल्लांच्या काथ्याचो पिठो) अशें आपल्याक जाय ते सामान स्कुटरीचेर व्हरतालो. आपुण ताचेपासून देखावो करता अशें आमकां सांगतालो.
चवथीक ताणे आमकां आपल्या घरा येवपाचे आमंत्रण दिलें. आमगेर पांच दिस गणपती आसलो देखून आमी आयज तांगेर गेले आनी आमकां अजापाचो धक्को बसलो.
घरांतल्या ल्हानव्हड सगळ्यांनी म्हयनोभर रातीचो दिस करुन हो नाल्लांचो भायर उडोवपाचो कोयर वापरुन पुराय सालाचे रुपांतर एका मनमोहक स्टुडिओन केला. *हो देखाव तयार करतना तांणी माडाचे पिराडे, चाफीं, काथ्याचो पिठो, शेवकां, देंठ, चुडट्यो, कट्टयो, बेले, सोडणां, सुमाचे दोर अशें फक्त माडापासून मेळपी नगांनी साल सजयलां.*
मुळ कल्पना घरांतल्या जाण्ट्यांची. शाळा, कॉलेजांत शिकपी घरांतल्या भुरग्यांचे सुशिक्षित बुद्धीतल्यान पुराय आराखडो तयार जालो. दादले, बायलो, भुरगीं सगळ्यांनी रातीचे दिस केले आनी आपले कल्पक कलेच्या माध्यमातल्यान कल्पवृक्षाच्या मुळ उतराक खरो अर्थ हाडलो.
सतरकार कुटुंबाक म्हजो काळजांतल्यान नमस्कार.
हो देखाव म्हयनोभर #लोकांखातीर उक्तो आसतलो